Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent over de ketenzorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verwijzing, de wachttijd of de bejegening door de zorgverlener.

Wat kunt u doen?

1. U bespreekt uw klacht met de zorgverlener  Dit is vaak de meest eenvoudige manier. Meestal leidt dit tot een snelle oplossing wanneer u rechtstreeks spreekt met diegene, die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt.


2. Uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg

De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, of u adviseren bij de stappen die u kunt nemen. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt uw klacht per e-mail richten aan 

klacht@haarlemmermeerketenzorg.nl , of per post aan Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg BV, t.a.v. klachtenfunctionaris, Hoofdweg 667-5, 2131 BB Hoofddorp.


3. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u  zich wenden tot een geschilleninstantie voor de Eerstelijnszorg.
Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillencommissie Eerstelijnszorg (SKGE) in Eindhoven. Aan het indienen van een geschil zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van SKGE. 


Een geschil kan schriftelijk worden ingediend bij de SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, of door middel van het invullen en verzenden van het

digitale geschilformulier