Patiënten informatie DM, COPD en GGZ

Welkom bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg

Zorggroep HK is een zorggroep van en voor huisartsen in de regio Haarlemmermeer. Met 43 aangesloten huisartsen en een aantal ketenpartners zetten wij ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en mensen met psychische problemen.

Hoe doen wij dit.....

Wij maken afspraken over kwaliteit en financiering van de Zorgprogramma's diabetes type 2, COPD, CVRM/astma en POH GGZ. Deze afspraken worden gemaakt met diverse zorgverleners en zorgverzekeraars. De huisarts is hierbij als hoofdbehandelaar de centrale factor.

U als patiënt staat centraal binnen dit netwerk van zorgverleners. De afspraken die Zorggroep HK maakt met de zorgverleners en zorgverzekeraars zijn gericht op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg aan u. Op onze website onder het hoofdstuk Ketenpartners vindt u de aangesloten zorgverleners.

Zorggroep HK is een organisatie voor zorgverleners. U als patiënt kunt zich niet bij ons aansluiten.

DM type 2

Schrik, onzekerheid, opluchting en ook boosheid. Het zijn gevoelens, die bij u opkomen wanneer u hoort dat u diabetes heeft. Een heel normale reactie. De diagnose verklaart misschien veel van uw klachten, maar het is een chronische ziekte, die niet meer overgaat en veel vragen oproept: wat kan ik en wat mag ik...

Met een juiste behandeling en begeleiding is het goed mogelijk een normaal en actief leven te leiden met diabetes type 2. U kunt daar zelf veel invloed op hebben, waarbij een gezonde leefstijl heel belangrijk is.
Goed omgaan met uw diabetes betekent het zorgen voor een zo’n klein mogelijke kans op het ontstaan van complicaties. Daarom is het belangrijk dat u voldoende kennis over deze ziekte heeft. Het leven met diabetes type 2 kan eenvoudiger worden wanneer:
• U weet hoe u uw voeding aan diabetes kunt aanpassen
• Hoe u met de voorgeschreven medicijnen moet omgaan
• Hoe u op de gemeten bloedglucose-waarden moet reageren,
in het normale dagelijkse leven en onder bijzondere omstandighede zoals vakantie e.d.


Voor optimale ondersteuning aan patiënten met diabetes werken zorgverleners binnen de regio Haarlemmermeer samen in het Zorgprogramma diabetes mellitus type 2.
Het doel is om het zelfmanagement van u als diabetespatiënt te
bevorderen en te ondersteunen.


Het zelfmanagementboekje Diabetes “op weg wijzer” is ontstaan uit de samenwerking tussen Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg en de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Wij verwachten dat de inhoud een positieve bijdrage zal leveren aan het omgaan met diabetes en het bevorderen van een gezonde leefstijl!

Vraag ernaar bij uw POH S of huisarts!


COPD

Wat is COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een aandoening aan de longen, waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is een verzamelnaam voor onder meer chronische bronchitis en longemfyseem. Het  is een ongeneeslijke ziekte, maar met een goede behandeling en de juiste aanpassingen in de leefstijl van patiënten is het verloop gunstig te beïnvloeden. Op dewebsite van het Longfondsvindt u uitgebreide informatie over deze longaandoening.

Om het verloop van de ziekte goed in de gaten te houden wordt jaarlijks:

·  de longfunctie van COPD patiënten gemeten door middel van spirometrie

·  via vragenlijsten de ernst van de klachten gecontroleerd

·  gecontroleerd op de inhalatietechniek van de medicijnen ("pufjes")

COPD: wat gebeurt er in je longen

https://www.youtube.com/watch?v=0sXn_Qmx68E


De huisarts en praktijkondersteuner

De huisarts levert de COPD-zorg volgens het zorgprogramma COPD, waarin het volgende is vastgelegd:

·  welke zorg mensen met COPD dienen te krijgen

·  hoe vaak patiënten moeten worden gecontroleerd en naar wie er doorverwijzing plaatsvindt bij eventuele problemen

In de huisartsenpraktijk is veelal een praktijkondersteuner werkzaam die de controles uitvoert. De huisarts wordt door de praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden met betrekking tot het verloop en behandeling van de aandoening. De praktijkondersteuner heeft een speciale opleiding gevolgd om deze zorg te mogen geven en volgt, vaak samen met de huisarts, regelmatig een nascholing om de kennis up-to-date te houden. 

Leefstijl

Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt, naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen. Een belangrijke onderdeel van de behandeling van COPD  is het stoppen met roken, maar ook gewichtsvermindering, of beweging. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner.

De diëtist

Voor COPD patiënten is een goede voeding belangrijk. Het kan raadzaam zijn hiervoor een diëtist te raadplegen, die samen met de patiënt op zoek gaat naar een goede balans in het eetpatroon. Indien de huisarts of praktijkondersteuner dit nodig acht, wordt de patiënt voor een aantal behandelingen doorverwezen naar een diëtist, die samenwerkt met Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg.


Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)

Praktijkondersteuning bij psychische problemen

Soms heeft u ondersteuning nodig bij psychische problemen. De POH GGZ ondersteunt de huisarts in de praktijk door, veelal kortdurende, hulp en ondersteuning te bieden. 

De huisarts is eindverantwoordelijk voor het handelen van de POH GGZ.

Met welke klachten kan de POH GGZ u helpen

  • stress en overmatig piekeren
  • werk- of studieproblemen
  • relatie- of gezinsproblemen
  • burnout en overspannenheid
  • angstklachten
  • depressieve- of sombere gevoelens
  • spanningsklachten naar aanleiding van een (schokkende) gebeurtenis
  • seksuele problemen
  • eetproblemen / verslavingsproblemen


Wat kunt u verwachten van de POH GGZ

De POH GGZ geeft u inzicht in uw klachten. Wanneer er sprake is van een psychische klacht of een sociaal probleem, geeft de POH GGZ u handvatten en tips om beter te kunnen functioneren. Meestal gebeurt dit in enkele consulten van ca. 30 minuten.


Verwijsadvies

Wanneer er meer aan de hand is, zoals het vermoeden van een meer ingrijpende psychische stoornis, bespreekt de POH GGZ mogelijke verwijsopties met u. 


Zijn er kosten verbonden aan een consult met de POH  GGZ

De consulten van de POH GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg en worden vergoed vanuit de basisverzekering.  

Echter, wanneer het consult binnen 24 uur door u wordt afgezegd, wordt hiervoor een consult in rekening gebracht.


Afspraak maken met de POH GGZ

Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts, zodat deze kan bepalen of een consult bij de POH GGZ zinvol is. De huisarts kan daarna een afspraak voor u plannen. Deze afspraak is niet vrijblijvend. Het is voor uzelf belangrijk om vooraf te bepalen of u dit traject wilt ingaan.


Overzicht Ziektekostenverzekeraar

Ter informatie:

Voor iedere patiënt die staat ingeschreven ontvangt de huisarts een inschrijftarief ad € 2,83 ten behoeve van de module POH GGZ. Dit gebeurt ieder kwartaal en is een standaardprocedure. Sommige ziektekostenverzekeraars kiezen ervoor, om dit op het overzicht van de ingeschreven patiënt te vermelden, hetgeen tot grote verwarring leidt. Het bedrag wordt echter niet ingehouden op uw eigen risico en wordt derhalve ook niet door u betaald.


Links voor patiënten

Links ten behoeve van alcoholbewustwording:

minderdrinken.nl


Naar aanleiding van het artikel "ach ouderlief, toe drink niet meer" en "elke dag een dubbele tong" 


Thuisarts.nl

·  angst bij kinderen

·  sociale angst

·  psychische klachten bij ouderen

·  angststoornis


Kijk op de website Kiezen in de ggz voor een overzicht van zorgaanbieders voor psychische klachten.